ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

انژکتورهای کامان ریل یا سنولوئیدی برقی

انژکتور های کامان ریل که نمونه ای از انژکتور های سنولوئیدی هستند با توجه   به شکل12-4دراین نوع انژکتورها سوخت پرفشار از محل (13) وارد انژکتور شده و از راه محدود کننده ورودی(14) به محفظه کنترل سوپاپ (6) داخل می شود

انژکتور های کامان ریل چیست؟

.در تعمیر پمپ انژکتور این  محفظه از راه محدود کننده خروجی (12)که به وسیله سوپاپ ساچمه ای (5)باز می شود به لوله برگشت (1)می رسد.

هنگام کار کردن موتور ،چهار مرحله کاری در انژکتورها بشرح زیر میباشد: 

1-سوزن انژکتور هنگام ورود سوخت بسته است. 

2-سوزن انژکتور باز شده و تزریق سوخت شروع می شود.  

3-سوزن انژکتور کاملاٌ باز بوده و تزریق ادامه دارد. 

4-سوزن انژکتور بسته شده و تزریق سوخت خاتمه پیدا می کند. 

حالا چهار مرحله فوق در زیر بطور مشروح بیان می گردد. 

الف-سوزن انژکتور در حالت بسته 

 در انژکتورهای کامان ریل  در این حالت سوزن در نشینمن خود قرار گرفته و سوخت تزریق نمی گردد (شکل 12-4الف) .زیرا که فنر سوپاپ (1) سوپاپ ساچمه ای(5) را برروی نشینمن محدود کننده خروجی (12)فشار می دهد.در نتیجه فشار داخل محفظه کنترل(6)ومحفظه سوخت(9) به اندازه فشار ریل سوخت افزایش پیدا می کنند.  

حالا نیروهای وارده از فشار سوخت ریل مشترک به پلانچر (15) و هم چنین نیروی فنر (7)نازل سبب بسته شدن سوزن انژکتور می گردد. 

ب-سوزن انژکتور در حالت باز :شروع تزریق سوخت  

در ابتدا که سوزن انژکتورهای کامان ریل  در محل نشینمن خودنشسته است،با عبور جریان برق با ولتاژبالا از سیم پیچ (2) باعث می شود که سوپاپ سنولوئیدی به سرعت باز شود (شکل12-4-ب) سرعت باز شدن سوپاپ سنولوئیدی بستگی به ولتاژو شدت جریان برق رسیده از ECUدارد. 

در نتیجه آرمیچر (4)سوپاپ ساچمه ای را از نشینمن خود بلند کرده،و محدوده کننده خروجی (12)را باز می کند.با باز شدن محدوده خروجی،سوخت از محفظه کنترل سوپاپ خارج شده و از راه مجرای برگشت به باک سوخت بر می گردد.در نتیجه فشار در محفظه کنترل سوپاپ افت می کند.در این زمان محفظه کنترل سوپاپ ،پایین تر از فشار محفظه نازل رسیده و به اندازه فشار ریلی سوخت است.کاهش فشار در محفظه کنترل سوپاپ ،نیروی وارده به پلانچر را کاهش داده و سوراخ های نازل باز می شود.در نتیجه سوخت تزریق می گردد.  

شکل 12-4 حالات مختلف تزریق سوخت انژکتورهای سنولوئید

الف-سوزن انژکتور در حالت بسته  ب-سوزن انژکتور در حالت باز ج-سوزن انژکتور در حالت بسته 1-محل برگشت سوخت2-سیم پیچ(سنولوئید)3-فنر قوی4-آرمیچر سنولوئید5-سوپاپ ساچمه ای6-محفظه کنترل سوپاپ7-فنرسوزن8-نشینمن مخلوطی سوزن(پلانچر)9-محفظه سوخت 10-سوراخ های تزریق11-فنر سوپاپ سنولوئید 12-محدود کننده خروجی سوخت 13-محل ورود سوخت ریل14-محدودکننده ورودی 15-ساقه سوزن(پلانچر)16-سوزن نازل

ج-انژکتور در حالت کاملا باز 

میزان حرکت سوزن داخل نازل ،بستگی به اختلاف میزان جریان سوخت عبوری از محدود کننده های ورودی و خروجی دارد.در این حالت پلانچر(15) به بالاترین نقطه خود رسیده و در آن نقطه باقی می ماند(ایست هیدرولیکی). سپس سوزن نازل کاملاٌباز شده و سوخت با فشار نزدیک به فشار ریل سوخت در اتاقک احتراق تزریق می گردد.مقدار سوخت تزریق شده بستگی به مدت زمان باز بودن سوپاپ سنولوئید دارد.این کار کاملاٌمستقل از سرعت موتور یا پمپ است،سیستم تزریق بر اساس مدت زمان 

 

د-انژکتور در حالت کاملاٌبسته (پایان تزریق) 

هنگامیکه سوپاپ سنولوئید کار نمی کند،فنر سوپاپ (11)،آرمیچر (4)را به سمت پایین فشار داده و سوپاپ ساچمه ای (5)محدود کننده خروجی (12)را می بندد(شکل12-4-ج).بسته شدن محدود کننده خروجی (12)سبب افزایش فشار محفظه کنترل (6)تا حد فشار ریل سوخت از راه محدود کننده ورودی (14) می گردد.فشار زیاد،نیروی بیشتری به ساقه سوزن(15)وارد می کند .نیروی محفظه کنترل سوپاپ (6)ونیروی فنرسوزن(7)بر سوزن انژکتور وارد شده و سوراخ های نازل را می بندد.میزان جریان سوخت عبوری از محدود کننده ورودی (14)،سرعت بسته شدن سوزن نازل را تعیین میکند.چرخه تزریق سوخت با نشستن سوزن نازل در نشینمن خود به پایان رسیده و سوراخ تزریق سوخت بسته می شود.  

تعریف پمپ انژکتور دیزل و نحوه تنظیم پمپ انژکتور دیزل ردیفی و آسیابی  در بخش دوم و هفته آینده خدمت شما عزیزان ارائه می شود. 

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید