آموزش پمپ انژکتورآسیابی  هم بصورت حضوری و هم غیرحضوری و آموزش  تعمیر پمپ انژکتور های ردیفی و پمپ انژکتور های کامان ریل زیر نظر تیم  فنی آموزشی  مر کز  تعمیرات ما درتکنیک بوش دیزل و  در محیطی  کاملا پویاو مثبت انجام میگردد. 

آموزش تعمیر پمپ آنزکتور

آموزش پمپ های انژکتوری در مجموعه تکنیک دیزل بوش 

تماس با ما

 آموزش های این دوره :

1- آموزش رایگان

2-آموزش تعمیرو نگهداری