ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

مزایای انژکتورهای پیزو الکتریک

مزایای انژکتورهای پیزو الکتریک: 

1-تزریق مقدار کم سوخت در مرحله پیش تزریق 

2-حذف قطعات متحرک و کاهش اصطکاک 

3-اندازه انژکتور کوچک بوده و وزن آن کم است(270گرم با مقایسه 490گرم) 

4-کاهش صدا (A-3DB)

5-کاهش مصرف سوخت (3%) 

6-کاهش آلودگی گازهای خروجی اگزوز  

7-افزایش کارائی موتور بمیزان 7% 

8-تاًخیر زمانی (از شروع برق رسانی به انژکتور تا باز شدن سوراخ های نازل)150میلی  ثانیه 

9-اگر در سیستم سوخت رسانی خرابی یا عدم اتصال برق پیش آید بطور خودکار تزریق سوخت قطع می گردد 

10-افزایش طول عمر خدمتی انژکتور (یک بلیون عمل تزریق یا 330000کیلومتر رانندگی) 

11-کار کردن آرام موتور 

 نازل های انژکتور 

نازل ها سوخت را داخل اتاقک احتراق تزریق می کنند.تزریق سوخت عامل مهمی برای تشکیل مخلوط سوخت وهوا بوده و در بازده موتور،گازهای آلوده خروجی از اگزوز و هم چنین در تولید صدا موثر می باشد.نازل از قسمتهای اصلی دستگاه سوخت رسانی بوده و طراحی و ساخت آن نیاز به دانش فنی و تخصص بالائی دارد.نازل ها داخل اتاقک احتراق قرار گرفته و در معرض تنش های حرارتی و مکانیکی قرار می گیرند.لذاباید در مقابل گرما به اندازه کافی مقاوم باشند. در ضمن عبور جریان سوخت سبب خنک شدن قطعات نازل می گردد. 

نازل انژکتورها در سیستم سوخت رسانی مجرای مشترک همانند انژکتورهای سیستم واحدی یک پارچه بوده و در این انژکتورها نگهدارنده نازل وجود ندارد.هم چنین در این سیستم نازل ها از نوع سوراخ دار هستند.البته سوراخ نازل ها با فشار سوخت باز شده و مدت زمان تزریق و فرم تزریق و مقدار سوخت تزریق شده از فاکتورهای مهم این سیستم می باشد.در ضمن با کم شدن فشار سوخت،سوراخ نازل ها باید به سرعت بسته شده تا از نشت سوخت جلوگیری شود.فشار بسته شدن نازل ها باید حداقل 40بار بیشتر از فشار حاصل از احتراق سوخت در اتاقک احتراق باشدتا از ورود گازهای داخل اتاقک احتراق به درون نازل ها جلوگیری شود. 

شکل 16-4وضعیت قرار گرفتن نازل ها در سیستم های مختلف سوخت رسانی 

نکاتی که در طراحی نازل ها برای نوع خاصی از موتورها باید در نظر گرفته شود به شرح زیر است: 

1-روش تزریق (مستقیم یا غیر مستقیم) 

2-ابعاد هندسی اتاقک احتراق  

3-شکل تزریق و جهت پاشش سوخت 

4-پودر شدن سوخت 

5-مدت زمان تزریق سوخت 

6-مقدار سوخت تزریق شده در رابطه با دور موتور 

در طراحی موتورهای جدید برای رسیدن به حداکثر کارائی موتور و هم چنین مصرف سوخت کمتر،از روش تزریق مستقیم و نازل های سوراخ دار استفاده می شود.  

در مورد نحوه ساخت ، کاربرد و انواع پیزوالکتریک  و ساختار انژکتور ، نحوه تنظیم سوزن انژکتور و انژکتور استارت سرد در بخش دوم توضیح خواهیم داد...

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید